Biz hakda

Hangzhou Qibu Industry and Trade Co., Ltd.

Qibu, adamlaryň erkin öwrenip we oýnap bilýän gurşawyny döredip, iň hakyky we amatly padding tejribesini gözleýär.

FACTORY-TOUR-3.jpg4Biz kim
Hangzhou Qibu Industry and Trade Co., Ltd., 6 ýyl bäri suw sport enjamlaryna ünsi jemleýän Qibu Co., Ltd-iň golçur kärhanasy.2017-nji ýylda “Qibu” Hytaýyň paý paý bazarynda üstünlikli hasaba alyndy.“Hangzhou Qibu Industry and Trade Co. Ltd. we müşderilere iň gowy tejribe bermäge çalyşyň.Qibu, BSCI kepilnamasy bilen halkara önümçilik we söwda kompaniýasy.15000 inedördül metr meýdany öz içine alýan özbaşdak önümçilik desgasy bar, çeper tehnikanyň ýagdaýy, ýokary hünärli işçiler we dokuz ussahana.Mundan başga-da, satuw we müşderi hyzmaty üçin ýokary hünärli topar bar.Biziň öndürýän esasy önümlerimizde “Inflatable Stand Up Paddle” tagtalary, “Kayaks” we çişip bolýan gaýyklaryň ähli görnüşleri bar.Öndürilen önümleriň hemmesi halkara derejesinde tassyklanan we önümçilik üçin ulanylýan material üçünji taraplar tarapyndan synagdan geçirildi we hemmesi daşky gurşawy goramagyň milli standartlaryna laýyk gelýär.Her önümçilik prosesiniň iň gowy hilini üpjün etmek üçin içerki fizika laboratoriýasy, himiýa laboratoriýasy we hünärmen QC işgärleri bilen enjamlaşdyrylan. Bizde dizaýn, hil gözegçiligi, müşderileri yzarlamak we hasabat bölümleri bar we olaryň ilkinji wezipesi müşderilere iň köp üpjün etmek üçin elinden gelenini etmekdir. üýtgeşik we kanagatlandyryjy söwda tejribesi.“Qibu”, dünýädäki eksportymyzyň zolagyny giňeldýär we Europeewropada, Günorta Amerikada, Kanadada, Japanaponiýada, ABŞ-da müşderileri kanagatlandyrýar we bütin dünýäde yzygiderli köpelýär.

Näme üçin bizi saýlamaly?

our-advantage-1

Rahatlyk we gözellik

Rahatlygyň we gözelligiň möhümdigini bilýäris, şonuň üçin dürli görnüşli birleşdirilen ergonomiki gaýyklary taýýarladyk.

our-advantage-2

Amatlylyk

Amatlylyk hem möhümdir, suwy öwrenmek we öz bagtyny tapmak üçin adamlara islän wagtyňyz we islendik ýerde sumka göterip bilmek isleýäris, şonuň üçin önümlerimiz çişirilip bilner.

our-advantage-3

howpsuzlygy

Howpsuzlyk iň möhüm nokatdyr.SUP materiallarymyz goşa gatlakdan ýa-da ýasama gatlakdan ýasalýar.Kaýak barada aýdylanda bolsa, olar çişip bolýan bolsa-da, diňe bir ýönekeý PVX materialdan ýasalman, pedal ulgamy gaty agyr we tutuş gämi şeýle bir güýçli welin, dünýä gitmäge ýeterlikdir.

Biz bilen habarlaşyň

Adamlara suw sportyna düşünmäge we söýmäge, tebigaty gujaklamaga we dünýädäki suw sport markalaryna ýokary hilli önümleri we hyzmatlary tüýs ýürekden bermäge borçlanýarys.