Balyk tutmak we dynç almak üçin Hytaýda öndürilen lomaý kanoe plastmassa gaýyk

Gysga düşündiriş:

Ölçegi:14 aýak 4.20m (14`X35.4 ″ X11.8 ″)
Oturan: 1
Materiallar:1000 Denier güýçlendirildi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PHT-06 Balyk tutmak we dynç almak üçin Hytaýda öndürilen lomaý kanoe plastmassa gaýyk

Pedal balygy KAYAK 14 Howa, iň durnukly we köpugurly öndürijiligi üpjün edýän, balyk tutmagyň gyzykly bolmagy üçin pedal bilen dolandyrylýan köp palataly SÖFTGI kaýakdyr.

canoe-and-kayak
portable-kayak
lightweight-kayak
kayak-shop
fishing-paddle-board
pedal-drive-kayaks
inflatable-kayaks-for-sale
whitewater-kayak

Pedal bilen dolandyrylýan ulgamyň aýratynlyklary

1) adaty aýak otagy üçin sazlanylýan oturgyç

2) Öňe we ters herekete mahsus guşak bilen dolandyrylýan pedal hereketlendiriji ulgam.Synagymyzdan kemer ulgamymyz, dişli hereketlendirijilerden has ýuwaş.

3) Gaty we açyk ýerlerde takyk öwrülmäge mümkinçilik berýän täsirli rul rul

4) Bu “Pedal balyk SUP” bir ölçegli tigir haltasyna gaplanyp bilner.Torbanyň ölçegleri 120 * 50 * 50 sm.Ippingük daşama çykdajylary bilen munuň peýdalydygyny gördük.

5) Kärende mekdeplerinden, kurortlardan, okuw mekdeplerinden we ş.m. talaplary kanagatlandyrmak üçin ... bu guşak sürüjisi we rul ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan dürli ululykdaky çişirilen gaýyklary ösdürmäge açyk.Kaýagyň uzynlygy 9-dan 14-e çenli.

6) Sag tarapdaky padder

7) Bu kemer bilen dolandyrylýan pedal hereketlendiriji ulgamy bolan “Pedal balyk SUP” -ymyz, has aňsat gezelenç etmek üçin tolkunlardan aňsat we täsirli sürüp bilýän gaty düwünlere eýe.

Pedal balyk SUP üçin aýratynlyklar

1) Ot-çöpler bilen garyşmazlyk üçin, pes suwda pedal hereketlendiriji ulgamyny çalt aýyrmak
2) Çalt çişirmek we suwda çalt gyzyklanmak üçin ösüşi peseltmek
3) Ördekiň aýak görnüşinden has täsirli Propellor Driven Design
4) Balykçylara iň zerur ulgamyň gaty we tekiz aýlanmagy
5) Uçuşy barlamak üçin ykjam tigir sumkasyna ýerleşdirilip, iň oňat sargyt elementine öwrülip biler.
6) Balyk tutmagyň köp bölegi Çybyklar, GPS kamerasy ýaly daşarky gurnamalar

Daşky görnüşi:14`x35.4 "x11.8"
Agramy:46kgs / 50kgs
Capük kuwwaty:1 adam (300 funt) + Dişli (200 litr) = iň ýokary 500 funt.
Içeri işler:12'2 "x 17" (370.84x43.18 sm)
Turbanyň ölçegleri:8.5 "xokary x 4" galyň (21.59 sm Highx10 sm galyňlyk)
Deflated:22 "x 22" x 12 "(55.88cmx55.88cmx30.48cm)
Palatalar:3, Port, Starboard we pol
Material:1000 Denier güýçlendirildi
Seam:Gabat gelýär
Howa klapanlary:3 Bir ýol
Inflýasiýa wagtye: 7 minut

Dikiş gurluşynyň özenini taşlaň

BU GYSGAÇA KAYAK SUPERIORYNY N WHME ED?? R?

Çişirilýän suw sport tehnologiýalarynda öňe gidişlikler, hususan-da, tikilen önümçilik usullary soňky döwürde ösdi, has amaly, ýeňil, ýöne berk suw gämisine çalt geçişimizi başdan geçirýäris.Bu çişirilýän “Drop Stitch” gaýyk, adaty howa gaýyklaryndan has çalt, berk we güýçli.Ykjam sumkada aňsatlyk bilen daşap bolýar.Diňe 19,9 kilograma barabar bolan material, bazardaky islendik polietilen goşa gaýykdan has ýeňil, gaýygyň görnüşi has dar we muňa garamazdan has köp ýer berýär.10psi çenli howa basyşy bilen, gaty gabykly gaýyk ýaly durnukly we berk.

Gapdal kameralar we aşaky gat ýokary patent, garaşylýan kaýak gurluşygynda ýokary güýç, ýokary basyşly inflýasiýa, çydamlylyk we aşgazan garşylygy üçin ýokary deniýerli (düşürilen tikiş) matadan ýasalýar.
Bowaýyň aşagyndaky V şekilli şekil we has gowy yzarlamak, has aňsat ýüklemek we has ýokary tizlik üçin berk, çydamly materialdan ýasalan.

Şişirilýän gaýaklaryň esasy peýdalary

Adaty kärdeşlerinden plastmassa gaýykdan 50% -e çenli ýeňil, suwdan we daşardan aňsat daşalýar.

Kwartiralarda ýaşaýanlar ýa-da plastmassa gaýyk saklamak üçin az otagy bolanlar üçin ykjam sumkanyň içine bukulýar - ony awtoulagyňyzyň bukjasynda goýup ýa-da şkafyňyzda saklap bilersiňiz.

Ajaýyp we çydamly, aşgazana çydamly materialdan ýasalan çişirilen gaýyklar, adaty plastmassa gaýyk ýaly çümüp ýa-da çyzylmaz.

Ajaýyp öndürijilik we yzarlamak ukyby, gaty V-korpusda uly öňe gidişlikler, şol sanda akylly slaýd skegini hem göni çyzgyny saklaýan çalt gaýyk döredýär.

Esasy aýratynlyklary

Adaty çişirilýän gaýyklardan 4x ýokary iş basyşy (10PSI).

2 gapdal tutawaç, kaýagy bir adam ulanmaga we daşamaga mümkinçilik berýär.

Akylly drena system ulgamy, goşa drena plug wilkalary arkaly suwy aňsat çykarmak üçin içki ammarda suw geçirmäge mümkinçilik berýär.

Aýrylyp bilinýän uly skeg, gaýyk ýöräp barýarka göni ýolda saklaýar

Ajaýyp hereket we ajaýyp durnuklylyk bilen gaty, çydamly, ykjam we ýeňil.

Gaty gabykly gaýyk tizliginden ýokary, ýöne aňsat göterijilikden lezzet alyň.

Birnäçe D-halka bir ýa-da iki adama oturgyç sazlamaga mümkinçilik berýär.

Deluxe, çalşylýan H3 ýokary basyşly klapanlar ygtybarly we howa geçirijiligi.

Uly nurbat görnüşli drena val klapanlary, gaýyklary çalt, aňsat suwarmaga mümkinçilik berýär we açmak we ýapmak aňsat.

Täsin ultramelewşe, ähli ýaşdaky uniwersal dizaýn

Enjamlar

Ballistik dokalan neýlon tigirli we egin gaýyşly sumka göterýär.

Iki klapan el nasosy

1 x Poslamaýan polatdan ýasalan oturgyçlar

1 x ýeňil alýumin zynjyrlar (4 bölek)

Çalt abatlaýyş toplumy (PVC ýamalar we klapan abatlaýyş gurallary bilen)

Aýak pedal ulgamy

Rulder ulgamy

1x tigirli sumka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň