Inflatable Kayaks gowumy?

/are-inflatable-kayaks-any-good/

Şeýlelik bilen, ýeňil we göçme gaýyk gözleýärsiňiz, ýöne haýran galýan kaýaklaryň peýdasy barmy?

Düwürtikli gaýyklar köp zatlary göçürýärler we açyk aýtsam, bizar boldum.

Sebäbi, durmuşdaky hemme zat ýaly, töleýän zadyňyzy alarsyňyz.

Diňe 200 dollar sarp etmek isleýän bolsaňyz, çişip boljak gaýykyňyz gowy bolmaz.

*** gyryjy duýduryş ***

Düwürtikli gaýyklarymyz 200 dollardan gowrak çykdajy eder.

UTöne, 200 dollardan köp pul sarp etseňiz, çişip bolýan gaýyklar gowumy ???

“Gowy” kemsidiji bolar ... haýran galdyryjy!

Çydamly we ygtybarly

Bu çişirilýän vs gaty gabykly kaýaks synynda, çydamlylygy, göterijiligi, amatlylygy, suwdaky öndürijiligi, saklanyşy, gurulmagy we bahasyny deňeşdirýäris.

image3

Hil markasy

Ilki bilen ABŞ-da, Fransiýada we Awstraliýada markalara OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.

Kaýaklarymyzyň hemmesi Milli deňiz öndürijiler birleşigi we Amerikan gaýyk we ýahta geňeşi tarapyndan kesgitlenen howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.

image4

Iň galyň materiallary ulanýarys

Köp modelleriň gabynda iň ýokary hilli PVC Tarpaulin ulanýarys (käbirlerinde PU Tarpaulin bar).PVC Tarpaulin, gaty galyň we çydamly köp gatlakly materialdyr.Şeýle hem uzalmaga çydamly.

image5

Tikişler seresaplylyk bilen kebşirlenýär

Islendik çişirilýän gaýykyň iň gowşak tarapy tikinlerdir.RF kebşirleýiş tehnologiýasyny we yzygiderli birleşdirilen tikişler üçin ýelim ulanýarys - bu kemçilik derejesini peseldýär we diňe ýelimden has arassa.

image6

Hil gözegçiligi çynlakaý kabul edilýär

Her bir gaýyk çişirilýär we bir gije zawodda galdyrylýar, şonuň üçin aljyramajakdygyňyzy bilýärsiňiz!

Garantiýa talaplarynyň hemmesini üns bilen yzarlaýarys, bir mesele gaýtalansa, dizaýn tapgyrynda çözüp bilerler.

Durnuk we ýöremek aňsat

Adamlaryň, çydamlylykdan soň ikinji aladasy - çişirilen gaýyklar, aslynda ýelmemek meselesinde haýsydyr bir peýdasy barmy?

image7Maňa jaň edýänleriň köpüsinde gaýyk sürmek tejribesi ýokdy.Şonuň üçin olara tegeleklere girip, olara maslahat berýän kaýak satmak dogry däl!

Kaýaklarymyzyň köpüsinde giň, tekiz gämi bar, bu bolsa olaryň gaty durnukdygyny aňladýar.

Dam örtüklerini gurmagyň gymmatdygyny we kynçylykdygyny bilýärsiňiz.

Şişirilýän gaýyklaryň haýsydyr bir peýdasy barmy diýip pikir edýärsiňiz - kynçylyklary azaltmak barada aýdylanda, olar ajaýyp!

Garaageyňyzdan gaty gabykly kaýagy (eger bar bolsa) üçek tekjelerine çykarmak gaty kyn iş we kynçylyk.

Ony üçegiňiziň kenaryndan kenara çykarmak gaty kyn iş we kynçylyk.

Doneerine ýetirilenden soň ony üçegiň üstünde saklamak gaty kyn iş we kynçylykdyr.

Öýüňize barýan ýolda hiç ýerde durup bilmezlik, sebäbi kaýakyňyzyň üçek tekjelerinden ogurlanmagy mümkin.

Ony üçegiňizden çykarmak we garaagea gysmak gaty kyn iş we kynçylyk (häzirem gaty ýadadyňyz).

Kaýakda gezelenç etmek üçin howa menzilinde aşa uly goş-golamlary düzmek gaty gymmat we kynçylyk.

Höküm - Inflatable Kayaks gowumy?

Doly bitarap pikirimde (lol) AWDYRMAK diýip pikir edýärin !!!

… Öne…

Diňe gowy birini alsaň.Şol arzan we nejis zatlar bilen garyşmaň.

Bagtymyza, ýokary hilli çişirilýän gaýyklaryň görnüşini satýarys we olaryň hemmesi çydamly, ygtybarly, ýüklemek aňsat, durnukly, ýeňil, göçme we çalt gurulýar.

Şonuň üçin indi haýsy markany satyn almalydygyny, haýsy modeli siziň üçin iň amatlydygyny bilýärsiňizmi?