Çişirilýän Vs gaty gabykly Kaýaks

image1

Şonuň üçin ykjam gaýyk islärsiňiz, ýöne haýran galýarsyňyz ... çişip bolýan gaýyk gaty gabyk ýaly gowymy?

Bu çişirilýän vs gaty gabykly kaýaks synynda, çydamlylygy, göterijiligi, amatlylygy, suwda öndürijiligi, saklanyşy, gurulmagy we bahasy bilen deňeşdirilişine göz ýetirersiňiz.

Men gaty gabykly kaýaklary geýip ulaldym we 2015-nji ýyldan bäri çişirip bolýan önümleri öndürip gelýärin.

Çydamlylyk

Şişirilýän gaýyklaryň çydamlylygy, köpleriň tolgunýan we gaty gabykly gaýyklaryň has gowudygyny pikir edýän ýeridir.Duröne çydamlylyk barada aýdylanda, çişirilýän we gaty gabykly gaýyklaryň arasynda uly üýtgeşiklik bar.

Gaty gabykly gaýyklaryň çydamlylygy esasan materiala bagly bolsa, çişip bolýan gaýyklar üçin esasan bahasyna we maksadyna baglydyr.

Mysal üçin, çeňňekleri, pyçaklary we pyçaklary dolandyrmak üçin niýetlenen urulýan we çişip bolýan balyk tutulýan gaýyklary almak üçin niýetlenen çişip bolýan ak suwly gaýyklary satýarys!

Arzan düşmeseňiz, haýsy pälwan bilen meşgullanmak isleseňiz, çydamly çişirilen kaýak tapyp bilersiňiz.

image2

Ykjamlyk

Göçme manyda Kaýaklar, ykjamlyk barada aýdylanda, gaty gabykly gaýyklardan has gowudyr.

Kaýakyňyzy ulagda daşaýan bolsaňyz, çişirip bolýan zat, üçek tekerlerini satyn almakdan we oturtmakdan, agyr gaty gabygy üçek tekjelerine dolandyrmakdan halas edýär.Mundan başga-da, gaýyklaryňyz ulagyň üstünde ogurlyga sezewar bolman, ulagyňyzyň içinde howpsuzdyr.
Köp adam çişirilen gaýyk alýarlar, sebäbi paddeliň gözlegiň ajaýyp usulydygyny we dynç alyşa täze bir goşant goşýandygyny bilýärler.Gaty gabykly gaýykyňyzy uçara münmek isleseňiz, bu diňe bir kynçylyk däl, ululykdaky goş-golamlary tertipläp tölemeli bolarsyňyz.Şişirilen gaýyklar, goş-golamyňyzyň bir bölegi hökmünde barlanyp bilner.

image3

Rahatlyk

Rahatlyk (ýa-da ýetmezçilik) gaty gabykly gaýyklar barada aýdanymda iň uly ýalňyş aýylaryň biridir.Adatça plýa beach gözläp başlamazdan bary-ýogy 15 minut wagt alýar!

Gaty ýüzlerde oturanyňyzda (meniň ýaly) ukusyzlykdan ejir çekýän bolsaňyz, çişip bolýan gaýyklar düýş.Softumşak çişirilýän poluň üstünde oturmak, birnäçe sagatlap pyýada ýöräp biljekdigiňizi we aýaklaryňyzdaky duýgyny ýitirmezligiňizi aňladýar!

Gaty gabykly gaýykly beýleki bamper, köplenç birini alsaňyz, gaty gysga, gaty arka dynç alýarsyňyz.Düwürtikli gaýyklarymyzyň köpüsinde arkaňyz üçin gaty goldaýan oturgyç bar.Haçan-da dynç alýan bolsaňyz we biraz oturmak we dynç almak isleseňiz, edil oturgyçdaky ýaly oturyp bilersiňiz.

Tomusda ýüzmek üçin gaýykdan böküp bilmek gowy zat, ýöne şinler we burunlar bilen birleşýän gaty gyralary sebäpli gaty gabykda birneme agyry bolup biler.Özüňizi çişirilen gaýaga alyp baranyňyzda, gyralary owadan we ýumşak…

image4

Suwda çykyş

Iki ýagdaýda-da töleýän zadyňyzy alarsyňyz!

Gaty gabykly gaýyklary basmaga synanyşanymda gaty gorkunç tejribeler we çişip bolýan gaýyklary basmakda ajaýyp tejribeler başdan geçirdim.

Arzan çişirilýän gaýyklar suwda gaty elhenç, ýöne arzan gaty gabykly gaýyklar…

image5

Saklamak

Bu biri kellesi ýok ... çişip bolýan kaýaklar torty ellerine alýarlar!

Şişirilen gaýyk sumkanyň içine gowy gaplaýar, şonuň üçin öýüňizde has az ýer tutýar.Isleseňiz ony şkafyň içine salyp bilersiňiz - garaage ýa-da otag gerek däl.

Jaýly jaýlarda ýaşaýan höwesjeň gaýykçylar üçin bu uly ýeňiş.

image6

Bahasy

Gowy hilli çişirilýän gaýyklar, ýokary hilli gaty gabyklardan has arzandyr.Elmydama gowy hil üçin gidiň - töleýän zadyňyzy alarsyňyz!

Şeýdip, çişirilýän vs gaty gabykly kaýaks jedelinde kim ýeňer?

Meniň pikirimçe, çişirilen gaýyklar gaty gabyklar ýaly gowy däl, olar has gowy!

QIBU kompaniýasynda bizde gaty ajaýyp çişip bolýan gaýyklar bar, adamlar käwagt saýlamak kyn düşýär, şonuň üçin meniň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.